ADMINISTRACIÓ

Administració de Finques. Lloguer, venda i gestió de pisos, locals, despatxos i comunitats de propietaris de Borges Blanques i rodalies.

Des dels inicis de la implantació del règim de propietat horitzontal, a la dècada dels cinquanta-seixanta, Finques Borges ha estat present en la gestió i assessorament legal de les Comunitats de Propietaris. Finques Borges ofereix una solució integral que transcendeix de les tasques enteses merament de gestió, i facilita el desenvolupament de la Comunitat de Propietaris en base a les facultats que s’atorga al càrrec de Secretari-Administrador en la Llei de Propietat Horitzontal.

FUNCIONS EN LA GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS GENERAL

Vetllar pel bon règim de l’immoble, les instal·lacions i els serveis.  Custodiar la documentació oficial de la Comunitat de Propietaris, i els escrits i comunicacions en el termini de cinc anys, a disposició dels copropietaris.  Assessorament a la Comunitat de Propietaris i al seu president dins del nostre àmbit competencial. Atenció d’incidències i resolució àgil tenint en compte les circumstàncies específiques de la Comunitat de Propietaris.  Atendre a la conservació i el manteniment de l’immoble, disposant de les reparacions urgents, informant de manera immediata al president i, si s’escau, a la resta de propietaris. Redacció de requeriments, instàncies i recursos en via administrativa, i altres.  Assessorament laboral propi, confecció de nòmines i pagament seguretat social.  Totes les altres atribucions que li confereixi la Junta.  Portar l’estat de comptes, cobraments i pagament de despeses.  Confecció de les liquidacions resultants de l’exercici. Convocar l’assemblea ordinària anyal i les extraordinàries.  Redactar les actes de les assemblees de conformitat amb els acords presos.